تهی

بعله.... روز جالبی بود.گذشت. اتفاقی که نيافتاده ؟! افتاده ؟! نميدانم...به قول آن دزد (در جواب شبگرد که پرسيده بود چه ميکنی ؟) ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 2 بازدید

شوک

ا                          "شوک" شديدی بهم وارد شده. فعلا "کودک" ام به قلاب افتاده و پر از احساس بدم. شکر که چند شاعتی رو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 2 بازدید
آذر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
دی 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
دی 88
3 پست
شهریور 88
3 پست
اسفند 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
2 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
9 پست
اسفند 84
7 پست
بهمن 84
4 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
6 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
7 پست
شهریور 84
11 پست
مرداد 84
10 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
12 پست
اسفند 83
15 پست
بهمن 83
17 پست
دی 83
17 پست
آذر 83
12 پست
آبان 83
6 پست
مهر 83
12 پست
شهریور 83
11 پست
مرداد 83
9 پست
تیر 83
6 پست
خرداد 83
20 پست
اسفند 82
19 پست
بهمن 82
22 پست
دی 82
17 پست
آذر 82
20 پست
آبان 82
8 پست
مسلمانی
3 پست
دوستی
1 پست
مسلمان
1 پست