پنهانی

یادم نیست کدام ماده شیمیایی بود که رنگ آبی زیبایی داشت اما به محض آنکه نور میدید تغییر کرده و بی رنگ میشد. نمیبایست "دیده" میشد، وگرنه دیگر "نبود".

حداقل دیگر آن چیز سابق نبود.

.

بعضی چیزها باید ته وجود آدم بمانند و هیچ وقت بیرون نیایند.

/ 2 نظر / 8 بازدید

باید پیش محرم اش بیرون بیان.. اونه که پیدا نمیشه...