.

يک نوشته درباره ی فوتبال ديدم (نقل لينک از مردم آزار) گمانم مردم بايد مدتها مديريت بد مديران را تحمل کنند. مديران خوب هم قدر نشناسی مردم را.

ای دل ! تو آزاد نميشی

ای وطن ! تو آباد نميشی .

من چندان فوتبال دوست نيستم. اما از آن يکشنبه به اين طرف حال و حوصله ی هيچ چيز را ندارم.

/ 1 نظر / 7 بازدید
anotherone

امتحان ميکنيم ! ۱ ... ۲ ... ۳ ...