پشتکار

...

"کيپ لينگ شاعر و داستان سرای معروف انگليسی (۱۸۶۵ - ۱۹۳۶) قطعه شعر بسيار مشهوری دارد که ميگويد:

هرگاه پيروزی و شکست را يکسان استقبال کردی، وبنايی را که در زمان حيات خويشتن ساخته ای ويران کردند و تو خم به ابرو نياوردی و با بازوان توانای خود، و افزار مستعمل آن را ساختی و پرداختی !

و اگر تمامی آنچه را که در قمار زندگی به دست آوردی، در يک گردش طاس ببازی، و بی غم و هراس از آغاز به بنای آن بپردازی و از آن ضايعه سخنی به ميان نياوری !

آن گاه دنيا و آنچه در اوست از آن تو خواهد بود. و تو را ای انسان ميتوان مرد ناميد."

نقل از نوشته ی قرن اضطراب از دکتر پوران شجيعی.

جدا از اينکه مرد ناميدن انسان بار جنسيتی دارد و از اين حرفها، از بند اول خوشم آمد. کمتر ايرانيی با اين خصوصيت ميشناسم. گمانم در گذشته هم نداشته ايم ! وگرنه ايران آبادتر از اين بود ...

/ 6 نظر / 6 بازدید
شهاب

ای بابا دراويش هم عالمی دارنا !

ويتامين ث

هوم ...مرد بودن سخته ...!!! منم خيلی کم ديدم ...!!! ...الان فقط يه نفر مياد تو ذهنم ....مرد واقعی .....خيلی جالب بود ...چسبيد