پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1385

چرخه

. گاهی احساس ميکنم تمام رفتارهايم در يک تکرار بزرگ خلاصه ميشود. اتفاقاتی ميافتند و واکنشهايی دربرابرشان دارم. بعد، شايد حتی يک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید