پست های ارسال شده در مهر سال 1383

متروی تهران، ايستگاه صادقيه، اواسط روز . پسر جوانی با کيف و يک کتاب مينشيند روی صندلی قرمز قطار. زير چشمی ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 2 بازدید