برابری

"در حکومت دموکراسی مردم برابرند  ... در حکومت دیکتاتوری هم مردم برابرند ...

در اولی همه کس همه چیز است و در دومی هیچکس هیچ چیز نیست."

نقل به مضمون، از روح القوانین منتسکیو.

به شخصه گمان میکنم آدم که هیجده سال اش (!) شد باید روح القوانین را بخواند.

/ 2 نظر / 15 بازدید
مریم

سلام ممنون که به وبم اومدی چه فلم بی باکی داری خوشم اومد [قلب]