تغيير

.

ديگر خيلی ناسيوناليست نيستم. دلم ميخواهد جهان وطنی پيشه کنم. آش رشته هم به مذاقم نميسازد !

ديروز سر کلاس زبان بحث بود که خانمها بدون آقايان زندگی بهتری دارند. با موفقيت های مالی و شغلی و غيره. اما مردها بدون همسرانشان قادر به هيچ کاری نيستند. مثلا حتی اينکه جورابشان را بشويند تا بو ندهد و امثال آن ... دانشمندها هم که خبر از انقراض نسلشان ميدهند ... .

زنده باد فمينيسم !

/ 0 نظر / 8 بازدید