هشیار کسی باید کز عشق بپرهیزد

وین طبع که من دارم با عقل نیامیزد

شنیدیم و خوشمان آمد. اگر پا داد، حالش را ببرید !!

/ 0 نظر / 6 بازدید