دو دسته

 

حس میکنم بخشی از جامعه که (فکر میکند) قدرت را در دست دارد، (یا میشود گفت فکر میکند که نمایندگانش قدرت را در دست دارند) دیگر هیچگونه نگرانی از عدم مشارکت بخش دیگر جامعه در اداره آن ندارد.

به گمانم، نیمه ی اول، کارهای جالب زیادی در کارنامه خود دارد. مثلا اینکه خزر را به اس 300 فروخت، هرچند ثمن معامله پرداخت نشد.

نیمه ی دوم هم ناراضیست، و شاید رای هم ندهد. خودش گمان میکند نارضایتی اش خیلی مهم است، اما راستش را بخواهید این مسئله خیلی نیمه اول را نگران نمیکند. مثل این میماند که دو نفر درخانه ای زندگی کنند، یکی با شستشو بیگانه باشد و از حمام فراری، و دومی هم ابراز نارضایتی کند که آبگرم کن را چرا تعمیر نمیکنند و چرا آب حمام سرد است ... .

/ 0 نظر / 17 بازدید